ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

OPMAKEN VAN HET CONTRACT

1)      Behoudens expliciet afwijkend akkoord van de verkoper, maken de opgesomde algemene voorwaarden deel uit van de verkoop en worden ze geacht aanvaard te zijn door de koper, zelfs wanneer zij in tegenstrijd zijn met zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden.

2)      De prijzen en voorwaarden van de offertes zijn niet bindend.

Iedere bestelling of andere verbintenissen verbinden de verkoper slechts na zijn geschreven bevestiging.  Hetzelfde geldt voor alle verbintenissen die door zijn vertegenwoordigers of bedienden genomen zouden zijn.

Iedere wijziging, aanvulling of bijgevoegde aanduiding die mondeling zou gemaakt zijn, is slechts geldig na geschreven goedkeuring van de verkoper.

3)      De goederen worden slechts verkocht onder voorbehoud van aflevering van de invoervergunningen of documenten die door de wet of door een administratieve maatregel worden voorgeschreven.

4)      De prijzen en de andere kenmerken opgesomd in de catalogi, prospectussen enz.. zijn slechts indicatief.  Deze gegevens hebben slechts een bindend karakter indien het verkoopcontract ze uitdrukkelijk herneemt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen, inbegrepen de onderdelen, blijven eigendom van de verkoper zolang de koper niet al zijn verplichtingen, waaronder de volledige betaling van de goederen, heeft vervuld.

De verkoper behoudt zich het recht voor de akte tot vaststelling van de verkoop te doen overschrijven, teneinde te genieten van het voorrecht van de verkoper voorzien bij art. 20 van de wet van 16 december 1851.

PRIJS

Alle prijzen zijn nettoprijzen, vertrek fabriek of magazijn en zonder verpakking.  De verpakkingen zijn ten laste van de koper en worden niet teruggenomen.  In geval van stijging van prijzen van de grondstoffen en/of de bezoldigingen in de loop van de uitvoering van het contract en dit tot de aflevering, zijn de overeengekomen prijzen aan herziening onderworpen, naar evenredigheid van de voorgekomen stijgingen. De berekening van de eindprijs wordt individueel gemaakt voor ieder van de gedeeltelijke leveringen, wanneer deze aanleiding geven tot afzonderlijke facturaties.

In het geval de prijs is uitgedrukt in een vreemde munt en indien een betaling wordt gedaan in Euro, is alleen de officiële wisselkoers “verkoper”, geldig voor de deviezen, zoals deze is vastgesteld bij de Beurs van Brussel, op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de fondsen ter beschikking zijn van de verkoper. Een koersverschil lager dan 1% geeft geen aanleiding tot herziening van de prijs.

 

LEVERING – AANVAARDING

 

1)      De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel gegeven en eventueel bevestigd zonder waarborg : hun niet-inachtneming geeft dus geen aanleiding tot enige vordering en in het bijzonder niet tot de ontbinding van het contract door de koper.

Elke vertraging te wijten aan een geval van overmacht geeft de verkoper het recht de leveringstermijnen te beschouwen als opgeschort gedurende een periode die overeenstemt met deze van de overmacht : in geval de uitvoering ten gevolge van de overmacht onmogelijk wordt, heeft de verkoper het recht de koop te annuleren.  Noch in het ene, noch in het andere geval is de verkoper schadevergoeding verschuldigd.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht : alle gebeurtenissen, zelfs voorzienbare die, onafhankelijk van de wil van de verkoper, de werkingsvoorwaarden van de verkoper of van de constructeur wijzigen, zoals mobilisatie, oorlog, oproer, staking, requisitie, vaststelling van de defecte stukken bij de fabricatie, brand, onderbreking of vertraging in het vervoer van de goederen, gebrek aan levering door de leveranciers van de grondstoffen enz…

2)      De levering wordt als uitgevoerd beschouwd in de fabrieken of magazijnen van de verkoper, hetzij door rechtstreekse overhandiging aan de koper, hetzij door een eenvoudig bericht van ter beschikkingstelling, hetzij door overhandiging aan de expediteur of vervoerder aangeduid door de koper of, bij gebrek hieraan, door de verkoper.  Van het principe van de levering in de fabrieken of magazijnen van de verkoper kan niet afgeweken worden door het feit van aanduidingen zoals levering franco of terugbetaling van de transportkosten enz… Deze aanduidingen moeten slechts aanzien worden als concessies op de prijzen zonder overdracht van verantwoordelijkheid.

 

3)      Alle risico’s waaraan de goederen blootgesteld zijn vanaf de levering en meer in het bijzonder tijdens het vervoer, zijn ten laste van de koper.  Deze risico’s zijn slechts gedekt door de verzekering op schriftelijke aanvraag van de koper en dit te zijnen laste.

MONTAGE – NAVERKOOPDIENST

De montage, het voorzien van de fundamenten, de plaatsing , de elektrische aansluiting, de demonstratie, de personeelsvorming, de naverkoopdienst enz…. zijn niet inbegrepen in de verplichtingen van de  verkoper.

Dergelijke prestaties kunnen uitgevoerd worden door de verkoper, uitsluitend op kosten van de koper, volgens de voorwaarden die moeten overeengekomen worden.

In geval van montage tegen forfaitaire prijs, zullen de bijkomende kosten die voortvloeien uit het tijdverlies waarvan de oorzaak niet kan toegeschreven worden aan de verkoper, in het bijzonder vertraging bij de afwerking van de lokalen, in supplement op de overeengekomen prijs gefactureerd worden.

 

WAARBORG – KLACHT

1)      Gedurende 6 maanden vanaf de dag van de ter beschikking stelling, waarborgt de verkoper de geleverde goederen tegen elk gebrek in het materiaal of op constructiefouten.

Deze waarborg verplicht de verkoper alleen om het defecte stuk te herstellen of te vervangen.  De waarborg geeft de koper geen recht op enige schadevergoeding. 

De waarborg eindigt van rechtswege zodra de koper overgaat of doet overgaan tot herstelling of wijzigingen, … zonder voorafgaandelijk akkoord van de verkoper.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de gebreken te wijten aan een onvoldoend onderhoud, aan een verkeerdelijk of abnormaal gebruik enz…

De herstelling of vervanging van stukken tijdens de waarborgperiode verlengt in geen geval de waarborg.  De waarborg dekt de werkuren niet.  Geen enkele klacht kan ingediend worden ten gevolge van onvoldoende verpakking.

2)      Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht voor defect zoals hiervoor omschreven, ingediend worden binnen de termijn van de waarborg.  Elke andere klacht moet ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.  De indiening van de klacht stelt de koper niet vrij van zijn verplichting de betalingstermijnen strikt na te leven.

 

BETALING

 

1)      Behoudens andere overeenkomst, geschieden de betalingen ter domicilie van de verkoper en zonder disconto.  Alle rechten en kosten zijn ten laste van de verkoper.  De verkoper verzaakt niet aan dit recht zo hij een wisselbrief op de koper opmaakt of ontvangst bij zijn accepten, promessen of andere betalingswijzen.

2)      Behoudens afwijkende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum.  Voorschotten kunnen gevraagd worden.

3)      In geval van laattijdige betalingen wordt de volledige prijs of het saldo van de prijs en de bijbehoren onmiddellijk eisbaar.  Van rechtswege zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd.

Het loutere feit dat de betalingstermijn verlopen is, geldt als ingebrekestelling.

4)      In geval van betalingsachterstand van meer dan 15 dagen na de vervaldatum en na een aanmaning die 8 dagen zonder antwoord is gebleven, hetzij door nalatigheid, hetzij door slechte wil van de koper en onverminderd de eventuele toepassing van art. 1244 B.W., zal de volledige schuld ten titel van bedongen strafbeding, verhoogd worden met 15 % met een minimum van 50 EUR.

ONTBINDING – UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Bij gebrek aan naleving van om het even welke van zijn verplichtingen, hoe miniem ook en in het bijzonder bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn en na verloop van een termijn van 8 dagen na een aangetekend schrijven aan de koper, hetwelk hem aanmaant zijn verplichtingen na te komen.

Ten titel van schadevergoeding heeft de verkoper, ter forfaitaire vergoeding van het hem betrokken nadeel, recht op een schadevergoeding gelijk aan 30 % van de verkoopprijs.  De eventueel reeds gestorte afbetalingen zullen hiervan afgetrokken worden.  Dit geldt eveneens in geval van ontbinding van de overeenkomst door de verkoper, overeenkomstig deze clausule.

BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDINGEN

In geval de verkoper aan de koper schadevergoedingen verschuldigd is, om welke reden ook, zullen deze beperkt zijn tot de herstelling van de schade, die de koper onomstotelijk bewijst. De schadevergoeding kan in geen geval, zelfs bij samenvoeging, 5 % van de prijs van de goederen, voorwerp van het contract, overtreffen.

BEVOEGDHEID

In geen geval van betwisting van welke aard ook en ongeacht de plaats van levering of installatie, zijn alleen Rechtsbanken van de maatschappelijk zetel van de verkoper bevoegd.